Helse- og omsorgsbudsjettet for 2019 styrkes med 95 millioner kroner

Ved behandling av Økonomirapport 1 i dagens kommunestyre fremmer Ap, Rødt og SV forslag der vi styrker helse og omsorgsbudsjettet med over 51 millioner kroner i tillegg til administrasjonssjefens forslag om styrking med 44 millioner kroner, til sammen 95 millioner kr.

Totalt blir derfor helse og omsorgsbudsjettet økt med 190 millioner kroner i forhold til Handlings- og økonomiplanen for 2019 som administrasjonssjefen la fram 1.juli 2018. Fra 2015 til nå er helse og omsorgssektoren styrket med omlag 450 millioner kroner på årsbasis.

Se grafikk og forklaring på utviklingen i helse- og omsorgsektoren og hvorfor det er en myte at det kuttes…

Det er mange årsaker til dette. Utskriving av pasienter fra UNN med langt større hjelpebehov enn for få år siden påfører kommunen økte kostnader. Den manglende bygginga over mange år av tilpassa helsebygg; både boliger og institusjonsbygg, har vært kostnadsdrivende. Kommunen gjennomfører nå store omstillingsprosjekt for få bedre balanse mellom vedtatte budsjett og driftsnivå i helse og omsorgssektoren.

Ap, Rødt og SV mener det er svært viktig at vi ikke gjennomfører driftsreduksjoner som senere vil medføre økte kostnader. Derfor reduserer vi ikke antall korttidsplasser på Helsehuset. For å ivareta både pårørende og de yngre demente er det viktig å beholde de syv leilighetene på Otium slik de brukes i dag. Tromsø kommune er i landstoppen i tildeling av BPA. Dette er en viktig ordning for brukerne, og BPA-ordninga fortsetter som nå.  Det er likevel helt nødvendig at staten stiller opp for å styrke økonomien for å sikre BPA som en varig ordning. 

I investeringsbudsjettet stanser vi ikke, men gjennomfører bygging av ny barnehage på Trondjord.

iTromsø 29.5.19: Slik vil Ap, Rødt og SV reversere deler av helse-kuttene

For å kunne gjennomføre helt nødvendige investeringer i helsebygg er det nødvendig at kommunen har et driftsnivå som gjør at kommunen kan betjene lånekostnadene.

Med dette forslaget mener Ap, Rødt og SV at vi ivaretar det nødvendige tjenestebehovet samtidig som vi har økonomisk dekning for tiltakene.

Ved behandling av Økonomirapport 1 fremmer Ap, Rødt og SV forslag der vi styrker helse og omsorgsbudsjettet med over 51 millioner kroner i tillegg til administrasjonssjefens forslag om styrking med 44 millioner kroner, til sammen 95 millioner kr.

Totalt blir derfor helse og omsorgsbudsjettet økt med 190 millioner kroner i forhold til Handlings- og økonomiplanen for 2019 som administrasjonssjefen la fram 1.juli 2018. Fra 2015 til nå er helse og omsorgssektoren styrket med omlag 450 millioner kroner på årsbasis.

Det er mange årsaker til dette. Utskriving av pasienter fra UNN med langt større hjelpebehov enn for få år siden påfører kommunen økte kostnader. Den manglende bygginga over mange år av tilpassa helsebygg; både boliger og institusjonsbygg, har vært kostnadsdrivende. Kommunen gjennomfører nå store omstillingsprosjekt for få bedre balanse mellom vedtatte budsjett og driftsnivå i helse og omsorgssektoren.

Ap, Rødt og SV mener det er svært viktig at vi ikke gjennomfører driftsreduksjoner som senere vil medføre økte kostnader. Derfor reduserer vi ikke antall korttidsplasser på Helsehuset. For å ivareta både pårørende og de yngre demente er det viktig å beholde de syv leilighetene på Otium slik de brukes i dag. Tromsø kommune er i landstoppen i tildeling av BPA. Dette er en viktig ordning for brukerne, og BPA-ordninga fortsetter som nå.  Det er likevel helt nødvendig at staten stiller opp for å styrke økonomien for å sikre BPA som en varig ordning. 

I investeringsbudsjettet stanser vi ikke, men gjennomfører bygging av ny barnehage på Trondjord.

For å kunne gjennomføre helt nødvendige investeringer i helsebygg er det nødvendig at kommunen har et driftsnivå som gjør at kommunen kan betjene lånekostnadene.

Med dette forslaget mener Ap, Rødt og SV at vi ivaretar det nødvendige tjenestebehovet samtidig som vi har økonomisk dekning for tiltakene.

Her er hele forslaget til vedtak fra Ap, Rødt og SV:

Forslag til endringsforslag fra samarbeidspartiene Ap, Rødt og SV:

I. Innstillingens punkt 2: Inndekning og styrking på ansvarsrammer drift, vedtas jfr. tabell 3 og 4, med følgende endringer:

A. Styrking av budsjettramme for avdeling Helse og omsorg: 

Følgende forslag til tiltak i tabell under kapitel 4.6.6 gjennomføres ikke: 
(se økonomirapport I/ 2019 – side 36 – 37

Nr. Seksjon/ Kategori Innsparingstiltak Besparelse 2019 Forslag
4 Sykehjem Generell bemanningsreduksjon Avvikle egen fysio- og ergoterapitjeneste 750 000 -750 000
5 Sykehjem Generell bemanningsreduksjon Redusere dedikert personell vaskeri (beboertøy) 500 000 -500 000
8  Sykehjem Generell bemanningsreduksjon Redusert bemanning dag/aften med ca 0,5 årsverk pr avdeling 4 500 000 -4 500 000
9 Sykehjem Effektivisering av drift Omgjøring av 8 avlastningsplasser til dobbeltrom 2 200 000 -2 200 000
16 Oppfølgings-tjenesten Bemanningsreduksjon Reduksjon i antallet årsverk Enhet for rus og psykisk helse 2 835 000 -1 417 500
17 Oppfølgings-tjenesten Bemanningsreduksjon Reduksjon i antallet årsverk Omsorgstjenesten Sørøya 2 425 000 -1 212 500
18 Oppfølgings-tjenesten Bemanningsreduksjon Reduksjon i antallet årsverk omsorgstjenesten Kvaløya 1 335 000 -667 500
19 Oppfølgings-tjenesten Bemanningsreduksjon Reduksjon i antallet årsverk Omsorgstjenesten Langnes  4 850 000 -2 425 000
20 Oppfølgings-tjenesten Bemanningsreduksjon Flat reduksjon i årsverk 4 800 000 -4 800 000
27 Hjemme-tjenester Reduksjon i tjenestevolum Nedlegge korttidsplasser i distriktet 1 700 000 -1 700 000
31 Hjemme-tjenester Bemanningsreduksjon Ytterligere reduksjon i årsverk 4 800 000 -4 800 000
36 Behandling og rehab. Bemanningsreduksjon Ytterligere reduksjon i årsverk 800 000 -800 000
37 Helsehuset Reduksjon i tjenestevolum Holde 17 korttidsplasser ledig 10 000 000 -10 000 000
38 Helsehuset Bemanningsreduksjon Gjennomføre tiltak for å tilpasse driften til budsjettet. Herunder redusere lederårsverk, administrative årsverk, redusere bemanningsnorm og kompetansenorm, samt holde ledige stillinger vakante. 9 400 000 -4 700 000
46 Tildelings-kontoret Redusert tjenestevolum Gjennomgang vedtak BPA 11 000 000 -11 000 000
           
SUM 57 270 000 -51 472 500

B. Nye tiltak:

Kommunal andel 10 VTA- plasser -550 000
Støtte kjøp av hjertekompresjonsmaskin -385 000

C. Inndekninger:

Kutt i sentraladministrasjon på 5% i 2019 10 200 000
Krav til samme norm for ansatte pr. leder i andre sektorer som i helse og omsorg. 2 000 000
Ikke gjennomføre vedtatt budsjettøkning i 1503 brann og redning 5 500 000
Generelt krav til nedtrekk i rammene for 1501 byutvikling og 1502 bydrift 6 400 000
Utbytte for selskapene Arnestedet (9,0) og Tromsø parkering (5,0) legges inn 14 000 000
Bruk av disposisjonsfond (generelle avsetninger + rest. digitalisering 9 285 500

Rest disposisjonsfond:  ca. 32 mnok. , hvorav 30.mnok. forutsettes avsatt til næringsformål.

SUM 47 385 500

II. Innstillingens punkt 3: Ordningen med økning/reduksjon av driftsbudsjettet tilsvarende 20% av avvik i foregående år videreføres jfr. tabell 7 med følgende endring:

Tilldeling til sektorer for underforbruk i 2018 trekkes tilbake: 5 022 000

III. Innstillingens punkt 4: Endringer i investeringsbudsjettet vedtas iht. budsjettskjema 2A og 2B, jf. Tabell 21 og 22 og med følgende tilføyelse:

A. Bygging av ny barnehage på Trondjord skal gjennomføres som planlagt.


IV: Nye verbale forslag – som nytt punkt 8 og følgende:

8. Tromsø kommune må sette i gang en prosess for å finne en bærekraftig driftsform for bo og velferdssenter i distriktene som sikrer at vi møter fremtidens utfordringer.

9. Kommunestyret ber om en tydeliggjøring av de økonomiske konsekvensene av å iverksette tiltak innenfor den totale sektor helse og omsorg i regi av forbedringsprogrammet, samt den økonomiske konsekvensen av Otium, helsehuset og Trudvang barnebustader.

10. Kommunestyret ber om en kartlegging og ROS-analyse på hvordan legekontorene i de ulike distriktene fungerer ifb. med videre drift. Det hentes inn innspill fra utviklingslagene.

11. Tromsø kommune skal ikke gjennomføre tiltak sin gir kortsiktige effekter, men hvor de langsiktige virkningene er negative, både økonomisk og samfunnsmessig ved at det med sannsynlighet kommer til å generere økte utgifter i fremtiden for kommunen.

12. Tromsø kommune skal søke samarbeid med kommunalt eide selskaper for å begrense konsekvensene av nedstyringen for innbyggere i kommunen.

13. Tromsø kommune skal tilrettelegg for samarbeid med frivillig sektor.

14. Kommunestyret er stolt av Tromsø kommune sine svært gode tall på å få innvandrere i jobb. Med en sysselsetningsgrad på 68,4% av alle innvandrere, ligger Tromsø kommune høyt i en nasjonal sammenheng. Å lykkes med å få innvandrere i arbeid er viktig både for den enkeltes liv, men også for kommunens fremtidige utgifter. Når flyktningestrømmen går ned er det viktig å ta vare på de vellykkede tilbudene som er bygd opp, om enn i et lavere omfang. Dette inkluderer samarbeidet flyktningetjenesten gjør med andre.

Kommunestyret ber administrasjonssjefen legge frem en sak for Formannskapet før sommeren 2019, om hvordan vi skal sikre et helhetlig integreringsløp med lavere tilstrømming av flyktninger. Saken skal løfte hvordan vi ivaretar den faglige kompetansen som sikrer god integrering med nye behov, både kompetansen internt i kommunen og i samarbeid med andre.

15. Kommunestyret ønsker å innføre en skolematordning på skolene i kommunen, enten gjennom bevilgning til skolene eller en ordning kombinert med en begrenset selvandel.
Forslaget sendes på høring til skolene, ungdomsrådet, FAUene og lærerne og skoleledernes organisasjoner. Kommunestyret ber også om involvering av elevrådene på skolene.
Saken legges frem senest under budsjettbehandlingen foran kommunestyret i september.

Jarle Heitmann                     Jens Ingvald Olsen              Pål Julius Skogholt
Ap                                           Rødt                                       SV

One thought on “Helse- og omsorgsbudsjettet for 2019 styrkes med 95 millioner kroner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.