Kommunestyremøtet i mai – kollektivstrategi, badeland og tjenestekonsesjoner.

Forside - Tenk Tromsø - Forslag til kollektivstrategi for Tromsø 2017-2030
Forside – Tenk Tromsø – Forslag til kollektivstrategi for Tromsø 2017-2030

Hele 33 saker står på sakslista til månedens kommunestyre, som starter kl.0900 på onsdag 31.mai.Viktige saker vil være internasjonal strategi, kollektivstrategi, organisering av det nye Tromsøbadet og revidering av. I media har likevel saken om avvikling av tjenestekonsesjoner i hjemmetjenesten, som har fått mest oppmerksomhet.

Last ned sakslisten til kommunestyremøtet 31.5.17
Se på sakspapirer og vedlegg til alle sakene som skal behandles 31.5.17

 

Dette er noen av de viktigste og/eller mest spennende sakene:

Sak 123 / 17:  INTERNASJONAL STRATEGI 2016
Kommunestyret skal vedta en revidering av internasjonal strategi for Tromsø kommune., hvor hovedmålet skalvære å befeste og videreutvikle at vi ER den arktiske hovedstaden.  Det skal bygge på vår visjon om – «Tromsø – et internasjonalt kraftsenter innenfor arktiske spørsmål, som aktivt fremmer bærekraftig utvikling».
Det jeg synes er veldig bra med strategien, er at den er konkret på tiltakene, som for eksempel at vi skal jobbe for at Tromsø lufthavn kan bli logistikk-knutepunkt i nordområdene (innenfor infrastruktur) eller at vi skal delta i EU-initiativet Smart Cities for å utvikle miljø- og klimatiltak i samarbeid med andre byer i Europa (innenfor miljø- og klima).

Saken har gått gjennom komiteene og formannskapet med et stort flertall, og kun FrP (og Hilmarsen, Høyre) har stemt i mot den. I kommunestyret vil nok derfor strategien bli vedtatt mot stemmene til FrP og enkelte utbrytere fra Høyre.

Debattinnlegg i Nord-norsk debatt 21.6.17: Varaordfører Jarle Aarbakke: Tromsø – hovedstad i Arktis

132 / 17: STANS I NY UTLYSING AV OG AVVIKLING AV TJENESTEKONSESJONER I HJEMMETJENESTEN

Dette er saken som har fått mye medieoppmerksomhet, og hvor til og med statsministeren har involvert seg. Saken fremstår som prinsipiell og skiller partiene klart langs en Høyre/Venstre- akse, hvor spesielt Høyre og FrP er for private leverandører, og hvor samarbeidspartiene ønsker å rekommunalisere hele tjenesten.

Bakgrunnen for saken er  at Gunhild Johansen SV, Marta Hofsøy AP og Bjørn Egil Johansen RØDT har fremmet privat forslag, hvor man ber om stans i utlysning av nye tjenestekonsesjoner i hjemmetjenesten og en utredning om ordningen kunne avvikles i tråd med intensjonene i Kystens Hus- erklæringen om å stoppe privatiseringen av Tromsø kommune og rekommunalisere tjenester der det er mulig.

I dag har Tromsø kommune to private leverandører Tromsø Private Omsorgstjeneste AS og Prima omsorg AS. Tromsø kommune er bundet av kontrakten som ble inngått av Høyre/FrP-byrådet 2015frem til 1. september 2019. Dersom kontraktene med de to private leverandørene hadde blitt avviklet i dag, ville kommunen selv ha hatt kapasitet til å levere også disse tjenestene siden volumet er så pass lavt som det er.

I helse- og sosialkomiteen ble det innstilt på at ordningen med fritt brukervalg skal avvikles fra 1.9.19 med stemmene fra Sv, Rødt, Ap og MDF (6 stemmer) mot stemmene fra H, FrP og KrF (3 stemmer). Følger kommunestyrets behandling samme partifordeling, vil innstillingen bli vedtatt med 25-26 stemmer.

Bladet Nordlys 5.4.17: De gir hjemmehjelp til 105 tromsøværinger i dag. Nå får de oppsigelsen 
iTromsø 7.4.17:Debattinnlegg av Jan-Thore Lockertsen -«Fritt brukervalg? Om lovpålagte helsetjenester» 
iTromsø 18.4.17: Debattinnlegg av Gunhild Johansen (SV) – «Profittfri velferd» 
iTromsø 26.5.17: Debattinnlegg av Einar Johansen, 86 år og fornøyd bruker av Privat Omsorg

133/17 : MINSAK – NEI TIL INNFØRING AV BOMPENGER I TROMSØ FØR DET FOREFINNES ET REELT KOLLEKTIVT TRANSPORTTILBUD TIL/FRA TROMØSYA

Saken er kommet på sakskartet etter et såkalt «innbyggerinitiativ» som er hjemlet i kommunelovens § 39.A og som også er tatt inn i kommunestyrets reglement. Jeg synes det er virkelig flott at innbyggerne på denne måten kan få saker som har alminnelig interesse opp til behandling i kommunens øverste politiske organ. Kravet er at har 300 underskrifter (for Tromsø kommune er dette minstekravet). Kommunestyret trenger ikke behandle saken, om forslaget har «samme innhold» som en sak som er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden, dvs. siden 14.10.2015 og til oktober 2019.

Denne saken går i realiteten på forslagsstillerne krever at Tromsø kommune skal opprette kollektive transportmuligheter på de aktuelle innfartsveier i Tromsø før bomringer etableres. Innstillingen fra byutvikling-, miljø- og transportkomiteen er at saken har vært behandlet tidligere i sak 23/17 og at kollektivstrategien skal behandles faktisk på dette kommunestyret. Innstillingen fra komiteen er derfor å avvise å behandle saken.

I komiteen stemte Ap, SV og SP for et forslaget fra Pål Julius Skogholt, SV som med fem stemmer ble innstillingen. 4 stemte mot, nemlig komiteens medlemmer fra Høyre, FrP og Rødt. Dersom dette også blir tilfellet i kommunestyret, vil det faktisk være usikkert om hvordan kommunestyret ender, fordi disse partiene vil ha 20. Samtidig vil vanligvis samarbeidspartiene forsøke å bli enige. Uansett viser behandlingen i komiteen at saken vil bli debattert og ha en viss spenning på resultatet.

iTromsø 21.2.17: Bygdefolk reagerer på «forsvunnet» underskriftskampanje

134/17: KONTROLLUTVALGSSAK 41/17 – OPPFØLGING AV SAK 37/17  – LØNN TIL LEDERE I TROMSØ KOMMUNE

Saken har hatt et sterkt mediefokus og vært gjenstand for spørsmål i formannskapet, som ba kontrollutvalget se på saken. Kontrollutvalget tok også opp saken på eget initiativ. Det sentrale poenget er at administrasjonssjefen har en fullmakt på å fastsette lønnen ti sin egen ledergruppe. Samtidig er det en klar formulering i delegasjonsreglementet som sier at saker av «prinsipiell betydning», skal slike saker forelegges formannskapet. Derfor koker egentlig diskusjonen ned til om saken er «prinsipiell» eller ikke. Kontrollutvalget mener at saken har en spesiell karakter og bl.a. sterk signaleffekt, og at den derfor burde være sendt til formannskapet. Dette bør det gis klare retningslinjer om.

Det har vært tverrpolitisk enighet i formannskapet om at denne saken var uheldig og at den burde vært drøftet med formannskapet. Som oftest blir kontrollutvalgets konklusjon også vedtatt av kommunestyret, men partiene har gruppemøter på mandag…

iTromsø 14.3.17: Administrasjonssjefen i hardt vær for lønnsbonanza til sine nærmeste kollegaer
Bladet Nordlys 15.3.17: Lederlønningene kan være ulovlige: – Folk er forbannet og føler seg lurt 
iTromsø 25.5.17: Får lederlønninger på dagsordenen 

135/17 : PLAN 1824 – DETALJREGULERING WORKINNTOPPEN – TIL ENDELIG VEDTAK

Illustrasjon fra forslaget til reguleringsplanen.
Illustrasjon fra forslaget til reguleringsplanen.

En slik reguleringsplanen vil legge til rette for etablering av inntil 480 boliger med tilhørende uteoppholdsareal i steinbruddet i Workinnmarka. Dette er boligutbygging i et sentrumsnært område med god kollektivdekning. Bebyggelsen grenser til verdifullt friluftsområde, men det virker som at dette kan ivaretas. Det positive i saken er at vi får tilrettelagt for mange sentrunmsnære boliger.

Saken gikk enstemmig gjennom i BYT-komiteen og følgelig må det antas dette også skjer i kommunestyret.

iTromsø 12.8.15: Her kommer det 443 nye boliger

136/17: PLAN 1725 – DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSGÅRDMARKA, 118/1, -1561 M.FL. – NY BEHANDLING
UNN ønsker å utnytte deler av sine arealer på Åsgårdeiendommen til boligbygging, da behovet for utvidelse av arealet til sykehusformål ikke er aktuelt i framtiden. Dette vil etablere 455 nye boenheter, samt at det beholdes 124 eksisterende boenheter. Det planlegges for tre og fire etasjes blokker, og det avsettes areal til barnehage og leke- og oppholdsarealer i tilknytning til boligene.

Også denne saken gikk igjennom enstemmig BYT- komiteen og bør derfor også gjøre det i kommunestyret.

iTromsø 15.5.17: Går inn for 455 nye boliger rett ved friluftsområde

137/17: TENK TROMSØ, KOLLEKTIVSTRATEGI

Forslag til hovedruter i kollektivstrategien
Forslag til hovedruter i kollektivstrategien

Dette er behandling av Kollektivstrategi for Tromsø 2017 – 2030, som da blir den siste av delstrategiene i «Tenk Tromsø». Dette er viktig fordi samarbeidsprosjektet Tenk Tromsø er helt avhengig av å lykkes med å etablere et godt kollektivtilbud som alternativ til privatbilen, i ledd av å få i stand en bymiljøavtale. Dette innebærer videre satsing på buss som kollektivløsning. Med 6 hovedruter og fokus på god planlegging rundt de viktigste knutepunktene, som er Breivika, Langnes( Giæverbukta) og Tromsø sentrum, slik at her unngås forsinkelser og at det har gode fasiliteter for passasjer, bussbytte og god informasjon. I ytterpunktene for bybussen må det legges til rette for innfartsparkering for både bil og sykkel (såkalt Park & Ride).

I BYT- komiteen fikk den 7 stemmer mot 2, som var FrP og en av to fra Høyre. Antar dette vil si at FrP også stemmer imot i kommunestyret også. Ikke overraskende, da de fokuserer mer på biltrafikk. Kanskje en og annen utbryter fra Høyre, men dette er en god kollektivstrategi, som jeg antar vil få et bredt flertall, sannsynligvis 37-38 stemmer av 43.

Tenk Tromsø nettside 31.3.17: Slik blir framtidens bussystem i Tromsø 
Tenk Tromsø nettside: Her kan du lese hele kollektivstrategien
NrK Troms 30.3.17: Slik blir kollektivtrafikken i Tromsø fremover

138/17: PLAN 1851 – OMSORGSBOLIGER I FERGEVEIEN 4, 17/1/65
Saken dreier seg om å tilrettelegger for åtte nye omsorgsboliger i bofellesskap på kommunal tomt. Tomten er egentlig i gjeldende plan avsatt til barnepark, og må derfor omreguleres til boligformål. Dette har møtt lokal motstand, bl.a. fra naboer og bydelsråd. Dette skyldes nok at lekeplass er mindre enn eksisterende lekeplass.  Sett opp mot behovet for integrerte omsorgsboliger i Tromsdalen, og at det avsettes og opparbeides en ny lekeplass i området, innstilte likevel administrasjonen på at slik omregulering skal foretas.

Saken gikk enstemmig igjennom BYT- komiteen og sannsynligvis blir dette også resultatet i kommunestyret.

iTromsø 25.5.17: Vil vedta omsorgsboliger i Fergeveien 
iTromsø 30.8.16: Avviste naboprotester – bygger på ungenes lekeplass 

 

142/17:  FREMTIDIG ORGANISERING AV TROMSØBADET

Illustrasjon av Tromsøbadet. (Asplan Viak)
Illustrasjon av Tromsøbadet. (Asplan Viak)

Vi må nå fastsette hvordan vi skal organisere driften av Tromsøbadet, som står ferdig våren 2019. I saken gjøres det en nøye og god gjennomgang av de ulike mulighetene for å organisere badet. I realiteten kan dette organiseres som ren kommunal avdeling, som kommunalt foretak eller som kommunalt aksjeselskap. I saken har administrasjonssjefen anbefalt at Tromsøbadet driftes som kommunalt foretak. Ved å skille ut driften i et hel eid kommunalt selskap, synliggjøres kostnader og inntekter på en mye bedre måte. Dersom Tromsøbadet skulle inngå som en del av kommunens anleggsportefølje, vil det være fare for mangelfullt vedlikehold på sikt. Et aksjeselskap vil utvanne det politiske ansvaret, derfor mener jeg at kommunalt foretak er den mest fornuftige driftsformen. Et KF får full momskompensasjon på investeringskostnad og drift, noe et AS ikke vil få.

I formannskapet foreslo og stemte Høyre og FrP for AS. Det virker å være utfra prinsipielle begrunnelser. Da har jeg sansen for Venstre som i formannskapet faktisk hadde tvilt seg frem til at KF er det rette. Jeg antar at saken i kommunestyret vil følge dette sporet, slik at Høyre og FrP foreslår og stemmer for AS, mens resten får for KF. Altså stemmetall 29 – 14.

Bladet Nordlys 3.4.17: Dette vil det koste deg å bruke Tromsøbadet – og de har en dårlig nyhet til alle som venter på å ta det i bruk 
Bladet Nordlys 5.5.17: Risikerer økonomisk kalddusj for Tromsøbadet

146/17: REVIDERING AV ØKONOMIREGLEMENTET
Dette er faktisk en viktig sak, selv om det er et overordnet reglement. Det vil i forslaget til ny kommunelov foreslås at det skal bli plikt for kommunene til å fastsette et økonomireglement. I praksis endres nå budsjettprosessen, ved at administrasjonssjefen vil komme med sitt budsjettforslag allerede før 30.6. og at kommunestyret ferdigbehandler dette forslaget på kommunestyremøtet i september. Dvs. at vi vedtar dette tre måneder enn tidligere. Tankegangen er at ved å vedta det så tidlig, så vil kommunens avdelinger og enheter allerede fra 1.1. kunne implementere og forholde seg til vedtatte budsjett. I dag skjer dette langt inn i et nytt år.

Går sannsynligvis enstemmig igjennom.

147/17: SALG AV EIENDOM TILHØRENDE TROMSØ HAVN KF

Dette er en gladsak! Havnestyret ber om godkjenning av salg av areal til Posten Eiendom Tromsø AS. Arealet utgjør deler av gnr. 125, bnr. 282. Dette betyr at postens nye logistikksenter blir på Breivika og dermed samler Posten Norge flere terminaler til en. Det betyr mye for byen, bl.a. med opptil 150.000 færre kjørte kilometer. Det betyr også at det sikres at mange arbeidsplasser innenfor Postens logistikktjenester forblir i Tromsø.

Gikk enstemmig igjennom i formannskapet, bør også gjøre dette i kommunestyret.

iTromsø 18.11.165: Posten bygger gigantterminal i Breivika 

155 / 17 INTERPELLASJON – STUDENTBYEN TROMSØ
Er en interpellasjon fra Erlend Svardal Bøe og Ingrid Skjelmo, begge Høyre, hvor de foreslår konkret foreslår at administrasjonssjefen igangsette arbeid med å opprette et
samarbeidsorgan mellom Tromsø kommune, Studentsamskipnaden, Studentparlamentet og
universitetet.

Spennende forslag, men ikke avklart før etter gruppemøtene til de ulike partiene, hvordan kommunestyret vil stille seg til forslaget.

iTromsø 27.5.17: Vil ha formelt studentråd i Tromsø

Da er det bare å følge med. Alle møtene i Kommunestyret blir direktesendt på web-tv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.