Ta innbyggerne på alvor! Hva med lokale folkeavstemminger eller innbyggerråd?

crowd-296520_960_720Et viktig område for kommunestyret i Tromsø i 2017, blir å utvikle innbyggernes mulighet for å kunne påvirke kommunestyrets beslutning. Hvordan sikrer vi økt medvirkning fra befolkningen?
Den første tiden av inneværende kommunestyreperiode ble brukt til å drøfte hvordan den nye formannskapsmodellen for Tromsø kommune skulle se ut fra 1. juli 2016. For egen del var det en veldig spennende og intens periode, for som Aps gruppeleder frem til 1.7.16, var det en viktig oppgave å jobbe frem et system som gjorde at det styrket den politiske styringen av kommunen innenfor rammene som kommuneloven gir. Samtidig som vi prøvde å fremme en tverrpolitisk ansvar for kommunens utvikling, som forener de politiske partiene, fremfor splitte.

Det neste steget vi nå må se på, er hvordan vi kan øke innbyggernes medvirkning og innflytelse på kommunens utvikling. Kommunen skal fortsatt styres av folkets representanter — de 43 representantene i kommunestyret. Men i en moderne kommune, må også innbyggerne sikres direkte innflytelse. Derfor la vi inn i kommunestyrets vedtak 16. juni 2016 i sak 137/16,  at det skulle fremmes en egen sak om innbyggermedvirkning og digital samhandling. En slik innbyggermedvirkning vektla vi helt fra starten av perioden og det er også understreket i kommunestyrets reglement punkt 1, hvor det understrekes: «…. kommunestyret skal legge til rette for en aktiv innbyggerdeltakelse».

Formannskapssak 172/16: Styrket innbyggermedvirkning -Nedsettelse av adhoc-utvalg

Det er i dag en rekke mulige metoder for slik medvirkning. En av de viktigste er såkalte innbyggerinitiativ, som er beskrevet i kommunelovens § 39a. Her kan du få opp en sak i kommunestyret, om et forslag få minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Vi har allerede hatt en rekke saker denne perioden oppe i kommunestyret, basert på slike initiativ. På nettsiden minsak.no finner man mer informasjon om ordningen og det er også mulighet for å fremme initiativ gjennom nettsiden

Det er også et grunnleggende demokratisk prinsipp med høringsprosesser. Alle som blir berørt av kommunens beslutninger og planprosesser, skal ha mulighet til å komme med sitt syn, slik at vi politikerne har mulighet til å gjøre best mulige avgjørelser.  Høringer som er lovfestet og viktige å gjennomføre er påreguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner. Men vi bør også som politikere bruke høringer som en aktiv metode for å få innspill fra innbyggerne. I 2015 innførte vi budsjetthøringer i Tromsø kommune, da i finanskomiteen som jeg var heldig å være komiteleder for. Etter 1.7.16 er det formannskapet som er «finanskomite», så da ble denne budsjetthøringen avholdt i formannskapet. Vi fikk mange gode innspill og noen av innspillene kunne man også se resultatene av i budsjett-behandlingen.

Andre måter for innbyggerne å engasjere seg på et gjennom folkets spørretime, hvor enhver innbygger kan få stilt spørsmål i kommunestyret. Du kan også engasjere deg gjennom de ulike utviklingslagene og bydelsrådene som er organisert.

iTromsø 14.12.16: Sende inn spørsmål til ordføreren- Måtte møte i kommunestyret

Det spennende arbeidet fremover i 2017 blir altså å utvikle enda bedre måter å sikre innbyggerne i Tromsø reell innflytelse på. Det skal nå settes ned et ad-hoc utvalg som skal jobbe med dette og få fremmet en sak til formannskapet.

To forslag vil jeg i hvert fall jobbe for at vi ser nærmere på:

(1) Lokale folkeavstemminger

ballot-32201__340Noen saker er så viktige og sentrale for innbyggerne i Tromsø, at vi bør kunne ta i bruk den «ultimate» formen for innbyggermedvirkningen – nemlig en metode som sikrer at alle innbyggerne har mulighet til å gi sitt råd til kommunestyret. Det er lokale folkeavstemminger. I dag er det slik at kommunelovens § 39 b) hjemler lokale folkeavstemminger.  Bestemmelsen lyder: «Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemminger.». Det betyr at det pr. i dag ikke kan binde kommunestyret, men skal være rådgivende. Det er brukt i en rekke kommuner i Norge i forbindelse med forslag til kommunesammenslåing.
I Tromsø kommune bør vi reglementsfeste muligheten for å sette noen svært viktige saker ut på lokal folkeavstemming. Skranken for å bruke det må naturligvis være høy, for det er både ressurskrevende og dyrt å avholde dette. Det er ikke heller alle saker som gjør seg folkeavstemming. Kanskje må skranken være f.eks et enstemmig kommunestyre? Eller at du gir befolkningen selv en mulighet til å kreve folkeavstemming. I dag er det nok med 2% (eller minimum 300 underskrifter) for å få en sak opp i kommunestyret på minsak.no. Skranken for å få lagt sak ut på lokal folkeavstemming må naturlig nok være mye høyere, kanskje snakker vi så mye som 25 – 50% av befolkningen. I Tromsø vil det si at f.eks 18.000 innbyggerne kan kreve en sak lagt ut på folkeavstemming (med 25%).
Dersom en sak er så viktig for befolkningen at 18.000 innbyggere vil ha den på lokal folkeavstemming, så er det er sterkt signal.

(2) Innbyggerråd

Kommunestyret er partipolitisk sammensatt og demokratisk valgt. Beslutningsmyndigheten skal ligger her. Men i tillegg burde vi diskutere om kommunen skal ha et «innbyggerråd».  Som kan være sammensatt på en annen måte enn partipolitisk. Hvor du sikrer at du rekrutterer inn medlemmer fra ulike sammenhenger og grupper. Slik jeg tenker det, skal innbyggerrådet, være en råd som skal ha oppgave å være et ombud for befolkningen og drøfte om kommunestyret og de demokratiske organene fungerer optimalt. Nå skal vi som kommunestyre og kommunestyremedlemmer være ombud for innbyggerne, og i mange sammenhenger fremmer vi interessene for innbyggere som kontakter oss, og forsøker å finne gode løsninger mellom innbygger og kommune. Problemet er at vi også er satt til å styre kommunen, og rollen» styring» og «ombud» kan være vanskelig. Noen ganger kan også partipolitiske konflikter gjøre at en sak ikke blir behandlet optimalt. Et mer uavhengig og uangripelig «innbyggerråd» kan her gi råd til kommunestyret. Altså gi råd på hvordan en sak prosessuelt bør løses. Et slik innbyggerråd bør også evaluere hvordan nettopp ordningene for innbyggermedvirkning fungerer.

Det blir et spennende arbeid, som jeg håper skaper mye engasjement. Å ta innbyggerne på alvor er sentralt, og bør være en viktig del av det å utvikle en moderne kommune.

 

Hva mener du? Har du forslag til hvordan innbyggerne kan sikres mer innflytelse?
Bruk kommentar-feltet eller kommentert på facebook-gruppen til GladiTromso.no

 

One thought on “Ta innbyggerne på alvor! Hva med lokale folkeavstemminger eller innbyggerråd?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.