Ukas formannskapsmøte: fiskehjell, Israel, Insomnia og jernbane…

Image fra Insomnia Festival 2016. Formannskapet drøfter om de skal få kommunal garanti?
Image fra Insomnia Festival 2016. Formannskapet drøfter om de skal få kommunal garanti?

Ukas formannskapsmøte på tirsdag 6.12 kl. 1200 inneholder foreløpig nesten 20 saker. Flere av sakene vil det bli stor debatt i.

Her finner du sakspapirene til formannskapsmøte 6.12.17

Dette blir et formannskap med flere interessante og faktisk viktige saker. Jeg skal ta for meg noen av sakene som opptar meg særlig og de som det kan bli diskusjon om. Så vil du ha en rask gjennomgang av sakskartet – er det her du skal lese:

Sak 152/ 16 : ENDRING AV VALGKRETSER
Her foreslås det å slå sammen en rekke valgkretser. I dag har Tromsø 27 valgkretser og dermed har vi behov for rundt 300 medlemmer til stemmestyrene. At 11 av valgkretsene har få manntalsførte, dvs. under 500 i manntallet, er også brukt som argument for å slå sammen kretser. Det er et demokratispørsmål, for vi har en plikt på å tilrettelegge for at befolkningen skal kunne benytte sin stemmerett på en enkel måte. Å få avgi stemme i «sin krets» kan være viktig for noen.

Det foreslås sammenslått kretser i sentrum og på Tromsøya. Disse mener jeg er uproblematisk. Men forslagene om å slå sammen Kaldfjord/Straumsbukta, Kroken/Skittenelv, Ramfjord/Sjursnes og Kattfjord/Tromvik, mener jeg er det problematiske. Riktig nok er dette en del kretser med få manntallsførte. Men det er noe avstand mellom kretsene, slik at folk f.eks i Tromvik, må kjøre inn til Kattfjord skole for å avgi stemme. Nå benytter mange seg av forhåndsstemme-muligheten, men likevel kan noen få problemer med å stemme på selve valgdagen.

Dette kan avgjøres på debatten i selve formannskapet, men det er ikke sikkert at administrasjonens innstiling går helt igjennom her.

SAK 154 / 16: KOMMUNAL GARANTI – INSOMNIA FESTIVAL
Insomnia Festival (nettside)  Dette er også en sak som jeg tror vil bli diskutert og hvor formannskapets medlemmer kan dele seg. Insomnia Festival arrangeres årlig som en festival for elektronisk musikk og andre relaterte musikkutrykk. Første gang arrangert i 2002, og dermed den eldste festivalen i Norge innenfor denne sjangren. Dessverre gikk festivalen med underskudd de siste årene, og har nå en relativt stor negativ egenkapital. Med en slik svak økonomi, er et en viss fare for at kommunens garantiansvar vil tre inn. Administrasjonssjefen bruker dette som et hovedargument, sammen med kommunens økonomiske situasjon.

iTromsø 26.10.16: Insomnia får over 400.000 kroner i støtte

Problemet slik jeg ser det, er at festivalen er med i to EU-finansierte prosjekter som vil bidra til å tilgjengeliggjøre og utvikle elektronisk musikk. Tromsø har fostret flere artister innenfor denne musikkutrykket, som har hatt internasjonalt snitt. Det er nok å neevne Røyksopp. Dersom Insomnia festival får problemer med å drives videre uten kommunal garanti, må i hvert fall dette vurderes nøye. Da saken ble behandlet i kultur- idrett og friluftskomiteen før den gikk til oss i formannskapet, ble det foreslått fra Arbeiderpartiets to representanter (Elisabeth Steen og Tone Myklevoll) å gi slik kommunal garanti. Det fikk en stemme fra Rødt, altså 3 stemmer. Forslaget ble likevel nedstemt med 3 stemmer, da Rødts nestleder i komiteen brukte sin dobbeltstemme. Saken har potensial til å dele formannskapet. Jeg synes det er gode argumenter som ble anført i komiteen fra APs representanter, og tenker vi må prøve å få noe til her. Så foreløpig er jeg for å gi kommunal garanti. Men igjen kan debatten i formannskapet avgjøre…

Sak 155 / 16: NASJONALT SENTER FOR KULTURELLE OG KREATIVE NÆRINGER
Denne saken er en orienteringssak, men er en viktig sak. Ordfører Kristin Røymo var nede i Oslo for å kjempe for Tromsø sak i å bli vertskommune for et senter for kulturelle og kreative næringer. Det er bare for formannskape å støtte dette arbeidet helhjertet!

iTromsø 14.11.16: Nå skal Røymo på audition hos kulturministeren

Sak 156 / 16: VEDLIKEHOLD AV KUNSTVERKET «FISKEHJELLET ELSE »
Dette gjelder en sak om kunsterverket «Fiskehjellet Else» av Inghild Karlsen, som ble innviet i 2005 av selveste H.M. Dronningen. Det står på Langnes, og ble ferdigstilt md montert lys. Nåer to av lysene ødelagt, samtidig som det er et betydelig behov for vedlikeholdsarbeid pga. omfattende fare for råteskader. Det er tenkt avsatt kr. 150.000,- til dette kunstverket. I utgangspunktet er dette en god sak, men spørsmålet vi skal stille oss, er om vi skal finansiere det gjennom midler satt av til nærmiljø og frivillighet. Det står uttrykkelig at denne potten, skal brukes til å motivere til samhandling mellom kommunen og innbyggerne i deres nærmiljø. Å bruke potten på vedlikehold av kunstverk er utenfor! Diskusjonen blir derfor langt to linjer her -skal vi bevilge penger til vedlikehold og fra hvilken ramme?

Nordlys 22.6.2005: Reise fiskehjell på Langnes

159/16 : LEIEAVTALE MELLOM TROMSØ KOMMUNE OG RAMFJORD UIL
FOR OPPGRADERING, BRUK, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV
KUNSTGRESSBANE
Her legger administrasjonssjefen frem to innstillinger. Basisen er at det inngås en leieavtale mellom Tromsø kommune og Ramfjord UIL om bruk av skoletomt til kunstgressbane, og dermed følges opp flere vedtak gjort i formannskap og kommunestyret om denne banen. Det har vært tverrpolitisk enighet (med unntak av FrP),  på at det er viktig at Ramfjord-samfunnet nå får på plass denne banen, som er det eneste idrettstilbudet i bygda og vil ha betydning for opp mot 200 barn og unge. Forskjellen i innstillingen er om det skal være MED eller UTEN oppsigelsesadgang.

Jeg mener dette egentlig er ganske enkelt, fordi vi kan ikke risikere å sitte uten oppsigelsesadgang, når vi vet at vi da risikerer å sitte med for lite kommunale arealer i Ramfjorden, i en situasjon der vi vet av vi kommer til å få befolkningsvekst. Som det står, så er 30 år ganske lang tid, og med videre utbygging i Ramfjorden, kan vi plutselig ha behov for skoletomten. Selv om dette vil utløse krav fra både Norsk Tipping og andre. Vi må ihverfall sikre oss muligheten.

Bladet Nordlys 9.8.16: Dette «månelandskapet» av en bane skal bli ny – får én million kroner av Tromsø kommune 
Bladet Nordlys 2.11.16: Kommunen vil ha klausul i leieavtalen. Det kan torpedere jentenes drøm om kunstgress

Sak 160 / 16: REGLEMENT FOR KOMMUNALE GARANTISTILLELSER
Viktig sak, siden Tromsø kommune de siste årene har økt sitt garantiansvar ganske betydelig. Det totale garantiansvaret er nå på 489,8 millioner kroner. Bare i 201 ha i gitt kommunale garantier til prosjekter som rulleskianlegg Storelva, kunstgressbane Ramfjord UIL, TUIL arena II, turnhallen og Remiks.
Det foreslås i reglementet at det skal settes noen klare handlingsregler for kommunens garantiansvar, som at det maksimale garantiansvaret ikke skal overstige 10% av kommunens totale driftsinntekter og at vi skal ha minimum 5% av kommunens garantiansvar på fond. Dette er fornuftig, for i de tilfeller garantiansvaret trår inn.

Jeg er positiv til klare handlingsregler, men har ikke helt bestemt meg på om at de foreslåtte rammene plutselig kan komme til å begrense formannskapets og kommunestyrets mulighet til å bruke kommunal garanti som en mulighet til å hjelpe frem gode og viktige prosjekter for befolkningen. Pr. i dag er driftsinntektene for 2017 på nesten 4 milliarder kroner. Det betyr at når vi allerede har garantiansvar på nesten 500 mnok., så vil vi ikke kunne gi mer kommunale garantier foreløpig. Vi må også sette av mellom 24-25 millioner kroner på sikringsfond. Dette kan være allerede avsatt som disposisjonsfond. Men må vi sette av nye 24 mnok. er jeg skeptisk til det.

Sak 161 / 16: ØKONOMISK RAPPORTERING OKTOBER 2016
Den økonomiske rapporteringen er et viktig styringsverktøy for formannskapet, for å se hvordan vi ligger. Det positive her er at skatteinngangen øker mer enn samme periode i fjor. Vi får altså vel 4% mer en budsjettert skatteinngang. Det som kommer til å bli trukket frem som ikke bra, er igjen helse- og omsorg, hvor avviket fortsatt er på 61.4 millioner kroner. Det er allerede igangsatt tiltak i sektoren, for i økonomirapport 2, vedtok kommunestyret at det skal utarbeides en helhetlig handlingsplan for å bringe situasjonen under kontroll. Her vil løsningen finnes i bl.a. det såkalte forbedringsprogrammet, hvor konkrete tiltak vil være tillitsreform og gjennomgang av tildelingskontoret.

Saken vil garantert bli «heftig» diskutert i formannskapet, som en «generalprøve» på det som skal skje i budsjettbehandlingen i kommunestyret om en ukes tid…

Bladet Nordlys 5.12.16: Varsler ny millionsmell

Sak 162/16: ORGANISERING AV STYRINGSGRUPPER I
INVESTERINGSPROSJEKTER og Sak 163/16: RUTINER FOR STATUS PÅ INVESTERINGSPROSJEKTER TIL FORMANNSKAPET
To meget viktig saker, som går på hvordan sikre at vi har full kontroll på investeringsprosjektene våre. Hovedgrepet er at formannskapet, som driftsstyre, får regelmessig og løpende fast rapportering. Det skal nå skje i hver måned i siste formannskapsmøte i måneden. Men da må det også være en godt sammensatt styringsgruppe, som kan sikre helhetlig styring og kunne rapportere eventuelle avvik tilbake. Jeg synes det er viktig at det i hvert styringsgruppe skal være et medlem fra formannskapet, noe som sikrer politisk forankring og innsikt.

iTromsø 2.11.16: Kommunale prestisjeprosjekter med gigantiske overskridelser 

Sak 168 / 16: RAPPORT 2016 FOR AGGREGERTE STYRINGSDATA FOR
SAMARBEIDENDE STORKOMMUNER (ASSS-NETTVERKET)
Denne rapporten gir oss en rekke gode indikasjoner på hvordan vi bruker ressursene våre. Selve rapporten foreslås tatt til orientering. Men administrasjonssjefen foreslår også på bakgrunn av rapporten, en rekke mål og indikatorer, som faktisk vil ha stor betydning for hvordan vi kan sikre kommunens økonomistyring og sikre handlingsrom.

For eksempel foreslås det konkrete mål på netto driftsresultat (2,5% + innen 2019) og disposisjonsfond (6% av brutto driftsinntekter innen 2020). Dette er viktig, siden rapporten viser at vi har hatt det svakeste netto driftsresultatet av alle ASSS-kommunene de siste tre årene. Vi får også indikasjoner på hvordan ressursbruken vår er. F.eks har Tromsø kommune den høyeste dekningsgraden for barn 1-2 år, som direkte skyldes god kapasitet på barnehagesektoren. Eller at vi bruker mer ressurser på pleie og omsorg enn det utgiftsbehovet skulle tilsi – i 2015 hele 18,8% over gjennomsnittet.

Rapporten tas nok til orientering, men det vil kunne bli en diskusjon om hva rapporten har å bety for formannskapsmedlemmenes virkelighetsoppfattelse av økonomien.

Sak 169/16: INTERNASJONAL STRATEGI 2016
Nå fremmes et nytt forslag til internasjonal strategi. I tråd med Kystens Hus-erklæring skulle denne rulleres, og hvor det ble pekt på at planen skulle ta inn flere momenter knyttet til internasjonalt samarbeid. Spesielt dimensjonen som går mot arktisk hovedstad. Saken skal videre til kommunestyret, men i formannskapet vil vi benytte anledningen til å sjekke ut om planen gir de svarene vi mener den må ha.

Sak 170/16: PRIVAT FORSLAG – KJØP AV ISRAELSKE VARER/TJENESTER
Forslaget er fremmet av Jens Ingvald Olsen fra Rødt. Det kommer garantert til å bli stor diskusjon om denne saken og få oppmerksomhet fra en rekke instanser. Bl.a. har den israelske ambassadøren Raphael Schutz sendt en meget spesielt brev til alle i kommunestyret, som absolutt ikke hjelper på saken han forsøker å påvirke. Det private forslaget går på generelt å kreve dokumentasjon på innkjøp, slik at Tromsø kommune ikke kjøper varer fra okkuperte områder over hele verden. Det foreslås også at kommunestyret skal be innbyggere boikotte slike varer og tjenester, og her nevnes de palestinske områdene.

Bladet Nordlys 23.11.16: Vedtatt i Trondheim: Nå vil han også ha Tromsø med på boikott
Nordlys- kommentator Tone Angell Jensen på Nord-norsk debatt 1.12.16: Kjære ordfører, hvorfor vil du utvide samarbeidet med et militant, islamistisk regime?
Jens Ingvald Olsen (Rødt) på Nord-norsk debatt 2.12.16:Fobier i Nordlys

Sak 171/16: PRIVAT FORSLAG -JERNBANE TIL TROMSØ.
Forslag fremmet av Ingrid Marie Kielland, SV og Terje Ingemar Traavik, MDG. Gjelder opprettelse av kommunalt jernbaneutvalg for oppfølging og langsiktig arbeid mot Tromsbanen. Grei sak – selv om både FrP og Høyre blir å stemme imot. Hvordan jernbaneutvalget blir sammensatt vil komme i ny sak til formannskapet.
Det var den foreløpig siste saken. Nesten 20 saker og flere ganske tunge. Formannskapet starter altså kl. 1200., og spørsmålet blir om vi er ferdig til normal arbeidstids slutt.

Bladet Nordlys 5.12.16: Tar opp kampen om tog: – Jeg vil gjerne ta toget til Tromsø før jeg forlater denne verden

Har du kommentarer eller innspill til sakene – bruk kommentarfeltet under – eller klikk deg inn på Facebook-siden «Glad i Tromsø», husk å lik og kommenter på saken om formannskapet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.