Kommunestyregruppa med alternative innstillinger om Finnheia alpinlandsby

Kommunestyret på befaring på Finnheia – 2. september 2020

I kveld bestemmer partidemokratiet hva vi i Arbeiderpartiet skal mene om plan 1879 – Finnheia alpinlandsby, når representantskapet som det øverste organ i partiet mellom årsmøtene – skal behandle og votere over reguleringsplanen. Kommunestyregruppa har kommet med to alternative innstillinger.

SAK: PLAN 1879 – FINNHEIA ALPINLANDSBY TIL ENDELIG VEDTAK 

Flertallets innstilling:
Plan 1879 – Detaljregulering for Finnheia alpinlandsby avvises.

Mindretallets innstilling:
Detaljreguleringsplan for Finnheia alpinlandsby, med plankart av 25.03.2020, med tilhørende bestemmelser av 25.03.2020 sendes tilbake til administrasjonen, som bes innarbeide følgende endringer: 

Endringer i planbestemmelsene:

1.- Prosjektet skal gjennomføres som fossilfri byggeplass.

2.- Det tillates ikke igangsettingstillatelse (IG) på fritidsboliger før heistrekk S2 er godkjent og igangsatt.

3.- Før det gis rammetillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det foreligge godkjent miljøoppfølgingsplan (MOP) som dekker både prosjekterings-, anleggs- og driftsfasen. MOP skal dekke alle relevante miljøaspekter, herunder hvordan Håkøybotn naturreservat eventuelt påvirkes av planene. MOP skal godkjennes av miljømyndigheter i Tromsø kommune 

Punkter som må utredes/innarbeides i planen:

4.- Det gjennomføres en utredning som svarer på konsekvensene ved å gjøre de planlagte inngrepene i myrområder på kalkgrunn og boreal hei, herunder hvor mye CO2utslipp inngrepene vil medføre og på hvilken måte myrinngrepene eventuelt kan repareres. Planen må søke å ivareta hensynet til naturmangfold, særlig med tanke på myrområder, på en bedre måte. 

5.- Det gjøres en grundigere redegjørelse av hvorfor det er rimelig å tillate en så stor trafikkøkning via Giæverbukta og Sandnessundbrua, samtidig som det er satt veldig restriktive utbyggingsbestemmelser (den såkalte boligkvota) for oppføring av boliger innenfor pendlersonen på Kvaløya. Utbygginga Arctic Center og Finnheia vil utvilsomt føre til betydelig trafikkbelastning på de nevnte stedene selv om det her er tale om fritidsboliger.

På denne bakgrunn må det gjennomføres en trafikkanalyse på trafikken over Sandnessundbrua som analyserer de tidspunkt når trafikken må antas å ha størst belastning, herunder fredags ettermiddag, hvor det skal dokumenteres at det er kapasitet på vegnettet. 

6.- Når planen fremmes på nytt må tiltakshaver ha konkludert med hvilket opplegg som ønskes ift vann og avløp.

7.- Reguleringsplanen må si noe om hvordan renovasjonsordningen i hytteanlegget skal driftes. Skal dette betraktes som næringsavfall som skal belastes Arctic Center eller vil planen medfører at en må vurdere å innføre hytterenovasjon i Tromsø kommune.

Arbeidet med endringene i reguleringsplanen skal gis høy prioritet av kommunen. 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.Da er det opp til representantskapet i Tromsø Arbeiderparti å bestemme. Min og kommunestyregruppas jobb etter det, er å få igjennom vedtaket som representantskapet har gjort, da dette er partiets gjeldende politikk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.